Psychosociale Kwantumtherapie

Edo Mathijssen

Handboek van de Psychosociale Kwantumtherapie

 

Edo Mathijssen is naast psychosociaal werkende ook schrijver. Edo beschrijft in 'Handboek van de Psychosociale Kwantumtherapie' een nieuwe psychologische stroming. Nadat 'de conciërge van de psychologie' de psychologie in spreektaal uitlegt, neemt hij de lezer mee naar de vernieuwde school van de psychologie. In deze nieuwe school wordt de kwantumtheorie uitgelegd en geïntegreerd in de psychologie. Naast het psychische en het sociale komt er een dimensie bij: de materie. De materie heeft ons iets te zeggen.

 

Het handboek legt in eenvoudige taal psychologische processen uit. De mix van eigen ervaringen en alom vergaarde kennis maken het boek laagdrempelig om psychologie en de kwantumtheorie te begrijpen. 

 

Edo Mathijssen heeft als therapeut, ruim duizend mensen geholpen d.m.v. kortdurende therapie.

 

Het Handboek van de Psychosociale Kwantumtherapie kun je bestellen voor 29,99 euro (geen verzendkosten binnen Nederland) via  emathijssen@live.nl

 
















Algemene voorwaarden van Edo Mathijssen Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening en Psychosociale Kwantumtherapie


Edo Mathijssen werkt per 4-5-2018 met een informed consent en met een toestemming gegevensverwerking

De cliënt kan gevraagd worden om zijn of haar persoonsgegevens te delen (vereiste van de AVG om dit te melden in de Algemene Voorwaarden)


Betalingsvoorwaarden

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. 

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 

IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 

V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. en de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum 

 


Privacyverklaring per 25 mei 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


De verkregen gegevens bewaar ik middels gegevensverwerkers die niet gekoppeld aan internet zijn. Deze gegevens bewaar ik voor de gegeven behandeling en ter voorbereiding van behandeling en voor dossiervoering. Ik bewaar gegevens minimaal 15 jaar (bewaarplicht). Wanneer de cliënt bij terugval terugkomt dan kan de behandeling verder gaan waar die gebleven is.De cliënt heeft recht op inzage, aanpassen en verwijderen van de gegevens. De cliënt heeft recht om toestemming te beperken, én weer te kunnen intrekken. De cliënt heeft recht op makkelijk kunnen krijgen van gegevens (dataportabiliteit) en kunnen doorgeven aan een andere organisatie. De cliënt heeft recht op indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de vakgroepen waar ik aangesloten bij ben.


Edo Mathijssen heeft een privacyreglement opgesteld en is ter inzage aanwezig in de praktijk